Prenumerationslotterier kan under vissa omständigheter medges undantag från kreditförbudet

Prenumerationslotterier kan under vissa omständigheter medges undantag från kreditförbudet

Spelinspektionen får under vissa omständigheter medge undantag från kreditförbudet för så kallade prenumerationslotterier. Undantaget kan tillämpas på alla licenshavare som uppfyller samtliga krav för undantag. Dessa krav är att:

  1. lotteriet säljs till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
  2. krediten avser köp av lotter för en viss tid (s.k. prenumerationslotterier), och
  3. det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40 prisbasbelopp (1 312 kronor år 2023).

Undantaget framgår av 14 kap. 8 § andra stycket spellagen. Undantaget innebär i princip att man i lagen har skrivit in den praxis som utvecklats genom tillämpningen av lotterilagens tidigare undantag från förbudet mot spel på kredit (prop. 2017/18:220 s 324).

Bakgrund till undantag från kreditförbudet

Innan spellagen trädde ikraft fanns i lotterilagen (1994:1000) ett undantag från förbudet att lämna kredit för insatser. Detta undantag innebar att Lotteriinspektionen, om det fanns synnerliga skäl, för ett visst lotteri fick medge undantag från förbudet. Denna möjlighet infördes med anledning av att vissa lotterianordnare av s.k. rikslotterier, dvs. lotterier som anordnades i flera län, hade börjat övergå till att anlita servicebolag, som skickade lotten med post till lottköparen tillsammans med en faktura. Även om fakturan inte betalades i tid deltog lotterna i dragningen. Regeringen bedömde att det i och för sig var en form av kredit, men att det snarare framstod som ett alternativt betalningssätt än som ett sätt att göra det möjligt för den som inte har råd att spela. Risken för ett upprepat och oplanerat spelande framstod som i det närmaste uteslutet. Mot denna bakgrund ansågs att det skulle finnas en möjlighet för lotterianordnaren att tillämpa ett sådant system för försäljningen av lotterna (Jfr prop. 2017/18:220 s 153 och prop. 2004/05:3 s. 19).

Lagstiftaren ansåg vid omregleringen av spelmarknaden att eftersom lotter som köps för viss tid alltjämt var vanligt förekommande skulle det fortsatt finnas ett tydligt undantag för just denna form av kredit. Undantaget begränsades till lotterier för allmänna ändamål och till ett sammanlagt kreditbelopp om högst 1/40 prisbasbelopp (prop. 2017/18:220 s 154). Undantaget framgår av 14 kap. 8 § andra stycket spellagen.