Denna sida riktas mot den som ska ansöka om att tillhandahålla lotterier för allmännyttiga ändamål. Här diskuteras främst gränsdragningen mellan vad som är onlinespel och vad som är annan digital försäljning av lotterier, och vissa åtgärder den som söker måste vidta om det är ett onlinespel.

Den som söker om licens för att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål ska i ansökningsblanketten ange om lotteriet tillhandahålls landbaserat eller online. I ansökningsblanketten används begreppet ”lotteri online”, med det menas onlinespel i spellagens mening (läs mer om begreppet nedan). Spelinspektionen lämnar inte förhandsbesked om ett visst koncept är onlinespel men beslutar inom ramen för licensprövningen om onlinespel får tillhandahållas, vilket då anges tydligt i licensbesluten.

Det är av vikt att den sökande är medveten om vad som avses med ”lotterier online” och att denne lämnar den information som efterfrågas om sådana lotterier.

Vad innebär ”lotteri online” onlinespel?

Om en lott säljs via en digital kanal, till exempel en webbsida, skulle det mer informellt kunna beskrivas som ett onlinespel. Det är dock av vikt att skilja mellan spellagens definition av onlinespel och den vardagliga användningen av begreppet ”online”. Ett lotteri som säljs via en digital kanal klassificeras nämligen inte alltid som ett onlinespel i spellagens mening.

Om ett spel klassificeras som ett onlinespel i spellagens mening måste licenshavaren följa fler regler jämfört med om spelet inte anses vara ett onlinespel. (Det inkluderar krav på att registrera spelare om en förening tillhandahåller onlinespel, medan sådana krav inte gäller om föreningen bara säljer fysiska lotter, se 2 § Spelinspektionens föreskrifter om undantag från kravet på registrering (SIFS 2022:2).) Det är därför av vikt att förstå både innebörden av spellagens definition av onlinespel och hur Spelinspektionen bedömer om ett spel är ett onlinespel.

Spellagens definition av onlinespel

I spellagen definieras onlinespel som ett spel som tillhandahålls genom användning av elektroniska kommunikationsmedel och som spelas av en spelare och den som tillhandahåller spelet eller av flera spelare. (2 kap. 1 § andra stycket spellagen.) Avgörande faktorer är alltså både hur spelet distribueras och hur spelet går till.

Interaktion krävs för att spel ska klassificeras som onlinespel

För att ett spel ska klassificeras som onlinespel krävs det att spelaren interagerar med spelet genom elektromagnetiska kommunikationsmedel. (Spelutredningens användning av onlinebegreppet, se SOU 2017:30 s 164.pdf) Det ska alltså finnas någon form av interaktion från spelaren. Det kan också röra sig om onlinespel i de fall där spelaren spelar mot andra spelare och i de fall där den som tillhandahåller spelet har en mer passiv roll, t.ex. i poker. (Proposition 2017/18:220 s. 292.pdf)

Eftersom det krävs en interaktion, alltså någon form av aktivt deltagande, från spelaren innebär det att enbart digital försäljning och annan typ av hantering av lotter på digitala medier inte nödvändigtvis behöver anses vara onlinespel i spellagens mening.

Lotterier som vanligen inte klassificeras som onlinespel

När interaktion saknas och spelaren därför kan sägas ha en mer passiv roll är exempelvis när det enbart finns möjlighet att anmäla sitt deltagande i ett lotteri, eller enbart göra beställningar och betalningar via en förenings webbsida eller via en app. I normalfallet deltar då spelaren inte aktivt genom att till exempel göra aktiva val. Därför klassificeras dessa former av lotterier i normalfallet inte heller som onlinespel.

Lotterier som vanligen klassificeras som onlinespel

Ett sannolikhetsspel, det vill säga ett lotteri i form av en spelmatris med förutbestämda uppgifter där möjligheten att vinna beror på om spelfälten på matrisen avtäcks, är (om det tillhandahålls genom elektroniska kommunikationsmedel) ett sådant spel som kräver sådan interaktion från spelaren som medför att spelet betraktas som ett onlinespel i spellagens mening. Interaktionen i detta fall kan bestå av att spelaren aktivt väljer vilka spelfält som ska avtäckas och möjligheten att vinna beror på spelarens val.

Spelinspektionen beslutar om onlinespel får tillhandahållas

Spelinspektionen ger inte förhandsbesked om ett visst koncept skulle anses vara onlinespel i spellagens mening. Om Spelinspektionen ger en förening licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål, kan föreningen beviljas licens för att tillhandahålla spelet som ett onlinespel. Detta framgår sedan tydligt i licensbeslutet, eftersom onlinespel inte får erbjudas utan att det uttryckligen framgår av beslutet om licens. (Se 4 kapitel 7 § spellagen och proposition 2017/18:220 sidan 300)

Vad ska den sökande ange i ansökningsblanketten?

Blanketten ”Lotteri, allmännyttiga ändamål - Ansökan.pdf” innehåller vissa punkter som särskilt gäller för den som ska tillhandahålla lotteri online. Ansökningsblanketterna innehåller vägledningar som ger mer information om respektive punkt i ansökningsblanketten, se särskilt punkt 4, 7, 24 och 25.