Ytterligare Frågor och svar finns längre ned på denna sida.

Vem behöver tillstånd för spelprogramvara?

De aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar och/eller ändrar spelprogramvara som används vid tillhandahållande av onlinespel enligt 7 kap. och 8 kap. spellagen ska söka tillstånd.

Vad är spelprogramvara?

Med begreppet spelprogramvara avses sådan programvara som är designad för att särskilt användas vid licenspliktigt spel om pengar.

Följande kan anses utgöra exempel på programvara som normalt sett bör omfattas av begreppet:

 • streaminglösningar för virtuella spelhändelser (t.ex. livekasino),
 • kontrollprogram för sådana händelser,
 • program för vadslagning och matchning av vad,
 • likviditetsprogram,
 • slumptalsgeneratorer,
 • program med speluppgifter som visar detaljerade resultat i spel eller som utgör grunden för bonusberäkningar, och
 • program som accepterar och registrerar speltransaktioner, avgör resultatet eller beräknar och tilldelar vinster till kundens konto.

Dessa exempel kan finnas i spelprodukter som:

 • datorsimulerat automatspel (slots),
 • streaminglösningar m.m. för onlinebaserat livekasino,
 • plattformar för onlinepoker, eller
 • sportböcker för vadhållning.

Programvara som är allmänt utvecklad för tillhörande aktiviteter såsom resultatanalys, affiliates och kundhantering och förvaltning kräver däremot inget tillstånd.

När behövs ett tillstånd för spelprogramvara?

Ett tillstånd behövs om verksamheten faller in under begreppen tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara för spel. Dessa former av hantering kräver att företaget har ett tillstånd för spelprogramvara. Det kan finnas företag som genomför en eller flera av dessa aktiviteter.

Tillhandahållande av spelprogramvara

Tillstånd för spelprogramvara krävs för den aktör som har ingått ett leveransavtal rörande spelprogramvara. Detta kan exempelvis vara samma aktör som tillverkat spelprogramvaran eller en mellanhand som distribuerar spelprogramvaran.

Installation av spelprogramvara

Ofta sköts installationen av samma företag som också tillverkar eller tillhandahåller spelprogramvaran, men det kan inte uteslutas att den senare hanteringen av spelprogramvaran görs av någon annan aktör. Även den aktören ska i sådana fall ha tillstånd för att få installera spelprogramvaran.

Tillverkning och ändring av spelprogramvara

Även den som tillverkar spelprogramvara behöver tillstånd. Skälet till det är att minimera risken för att spelprogramvarutillverkare använder olika mellanhänder för att förse både licenserade och olicensierade spelföretag med spelprogramvara.

Tillstånd behövs för tillverkare vars spelprogramvara används av licenshavare på den svenska spelmarknaden. Aktiviteterna tillverkning och ändring är likartade då båda aktiviteterna omfattar utveckling av spelprogramvara. Med ändring av spelprogramvara kan avses en utveckling eller en justering av spelprogramvarans funktion.

Tillverkning av spelprogramvara kan också vara en process där flera parter kan vara inblandade, där dessa tillverkar en del som sammanlagt leder till skapandet av spelprogramvaran. En avgörande faktor för vem eller vilka som behöver ett tillstånd i en sådan process beror på var den slutliga kontrollen av utvecklingen av produkten ligger. En aktör som exempelvis tillverkar spelprogramvara på uppdrag av någon annan, och där uppdragsgivaren behåller kontrollen över utformningen och innehållet i slutprodukten, behöver nödvändigtvis inte söka ett eget tillstånd. I ett fall där ett företag (företag Y) köper tid och/eller kompetens från en tredje part (utvecklingsbolaget), men där företag Y behåller kontroll över utformningen och innehållet i slutprodukten och där den kontrakterade tredje parten arbetar inom specifika parametrar och inte förfogar själv över slutprodukten (det vill säga Y har äganderätten), behöver bolaget Y tillstånd för spelprogramvara medan utvecklingsbolaget inte gör det.

Vid fastställande av var kontrollen finns (och där det därför behövs ett tillstånd) kan t.ex. följande tas i beaktande:

 • Vilket bolag som under tillverkningsprocessen har kontrollen (bestämmanderätt och inflytande) över spelprogramvarans utformning och innehåll?
 • Vilket bolag har äganderätten till spelprogramvaran?

När en tredje part bidrar med endast en del av programvaran, t.ex. grafiken, under kontroll av och med designspecifikationer från företag Y, indikerar detta att företag Y har kontroll och är den aktör som behöver tillstånd för spelprogramvara, medan den tredje parten inte gör det.

Frågor och svar – Tillstånd för spelprogramvara

Behöver en aktör som tillverkar, tillhandahåller, installerar och/eller ändrar spelprogramvara som används vid tillhandahållande av andra spel än enligt 7 och 8 kap spellagen, t.ex. spel förbehållna för allmännyttan, också ha tillstånd?
Nej, endast onlinespel och/eller vadhållning omfattas.

Är det olika tillstånd för de olika aktiviteterna?
Nej, tillstånd ges för samtliga aktiviteter under hela tillståndets löptid.

Vi är ett bolag som enbart innehar de immateriella rättigheterna till spelprogramvaran som tillverkas/tillhandahålls/installeras/ändras inom koncernen. Behöver vi söka ett eget tillstånd?

Att inneha rättigheterna i sig är inte tillståndspliktigt, men om rättigheterna upplåts till en annan aktör som ska tillverka, tillhandahålla, ändra eller installera spelprogramvara, så innebär det ett sådant tillhandahållande av spelprogramvaran som kräver ett tillstånd. Detta får bedömas från fall till fall.

Vad är tillståndshavarens ansvar och vad är licenshavarens ansvar?
Den som har licens att tillhandahålla onlinespel enligt 7 kap. och 8 kap. spellagen (”licenshavaren”) ska se till att spelprogramvaran som används är tillverkad, tillhandahållen, installerad och/eller ändrad av någon med tillstånd. Detta innebär att licenshavaren inte enbart ska säkerställa att spelprogramvaran har tillhandahållits av någon med tillstånd, utan även att den har tillverkats av någon med tillstånd.

En tillståndshavare för spelprogramvara enligt 11 kap. 6 a § spellagen (”tillståndshavaren”) får inte tillverka, tillhandahålla, installera och/eller ändra spelprogramvara åt någon som saknar nödvändig licens enligt spellagen.

Vem ansvarar för att de tekniska kraven och certifiering av spelen är uppfyllda?
Licenshavaren har även fortsättningsvis ansvaret för att spelet och spelutrustningen stämmer överens med gällande regler. Tillståndskravet påverkar inte nu gällande krav på certifiering, som ligger på den som har licens att tillhandahålla spel enligt 7 och 8 kap. spellagen.

Behöver en tillståndshavare ha ett svenskt organisationsnummer?
Nej, något sådant krav finns inte.

Vad kostar det att ansöka?
Ansökningsavgiften är 120 000 kronor.

Ansökningar om tillstånd för spelprogramvara görs enklast via Spelinspektionens webbtjänst. I anslutning till webbtjänsten finns även vägledning för vad som ska ingå i ansökan. Det finns även en blankett med tillhörande vägledning.

Måste en tillståndshavare betala någon tillsynsavgift?
Ja, avgiften för tillsyn är 3 000 kronor, gäller från 1 juli 2023, PDF.

Vi är en licenshavare som tillverkar egen spelprogramvara men tillhandahåller inte produkten till andra operatörer, behöver vi ett tillstånd för spelprogramvara?
En licenshavare som själv tillverkar, tillhandahåller, installerar och/eller ändrar spelprogramvara är inte undantagen från tillståndskravet, inte heller när det bara är för egen räkning (se prop. 2021/22:242 s. 36). Detta gäller även licenshavarens närliggande bolag eller internationella samarbetspartners. I vissa fall kan licenshavare ha en annan part inom koncernen eller ett fristående bolag som gör detta genom uppdragsavtal, då är det denna aktör som ska ha tillstånd.

Vi är en licenshavare som även behöver söka tillstånd för spelprogramvara, söker vi samma sorts tillstånd och är det samma avgift som för andra aktörer?
Ja.

Kan jag hitta en lista på vilka som har tillstånd för spelprogramvara?
Ja, för att se vilka som fått tillstånd som börjar gälla den 1 juli, välj "Spelprogramvara" i fältet "Licenstyp/tillstånd" i vårt Sökbara licens- och tillståndsregister >>

Behöver de som beviljats tillstånd ansöka om nytt tillstånd när tillståndet löpt ut?
Tillstånd lämnas för en viss tid och max för fem år, och gäller därmed inte tillsvidare. Innan tillståndet har löpt ut måste ni därmed ansöka om ett nytt tillstånd för att kunna fortsätta med den tillståndspliktiga verksamheten.