Publicerad: 2024-05-28

Kammarrätten i Jönköping har den 27 maj 2024 meddelat dom i målet mellan Spooniker Ltd och Spelinspektionen gällande överträdelser av spellagens bonusbestämmelser. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att bolaget ska meddelas en varning och påföras en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften bestäms till 30 miljoner kronor.

När det gäller sanktionsavgiftens storlek har kammarrätten tagit hänsyn till ett vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen från 2023 om hur sanktionsavgifter enligt spellagen ska beräknas (HFD 2023 ref. 25). Kammarrätten bedömer att den sanktionsavgift som Spelinspektionen numera förespråkar är proportionerlig och beslutar därför att sanktionsavgiften ska bestämmas till detta belopp.

Beslut: Spooniker Ltd, varning och sanktionsavgift

Bakgrund

Spooniker Ltd har tillhandahållit ett flertal otillåtna bonusar och otillåtna lotterier. Spelinspektionen beslutade därför att meddela bolaget en varning med sanktionsavgift på 100 miljoner kronor. Bolaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Linköping, som i huvudsak delade Spelinspektionens bedömning gällande överträdelserna. Förvaltningsrätten sänkte dock den beslutade sanktionsavgiften till 50 miljoner kronor (mål nr 3263-20). Spooniker Ltd överklagade därefter domen till Kammarrätten i Jönköping.