Publicerad: 2021-05-05

Förvaltningsrätten i Linköping har meddelat dom i ett mål mot Liseberg AB gällande varning och sanktionsavgift enligt spellagen (mål nr 8781-20). Förvaltningsrätten avslår Lisebergs överklagande. Spelinspektionens beslut om varning och sanktionsavgift om 20 000 kr gäller därmed.

Liseberg AB har inte haft kännedom om regleringen avseende åldersgränser i spellagen. Bolaget har till följd av detta tillhandahållit licenspliktigt spel till personer under 18 år samt brustit i efterlevnaden av kravet på att åldersgränsen för ett spel tydligt ska anges på platser där spelet tillhandahålls. Bolaget har därmed åsidosatt sina skyldigheter enligt 14 kap. 2 och 3 §§ spellagen. Mot bakgrund av lagstiftningens syfte gör förvaltningsrätten samma bedömning som Spelinspektionen, att det var fråga om en allvarlig överträdelse. Trots att överträdelsen var allvarlig, ansågs det vara tillräckligt med en varning bland annat eftersom Liseberg AB har rättat sig. Domstolen ansåg det inte heller som oskäligt att ta ut en avgift och den beslutade avgiften ansågs vara väl avvägd mot bakgrund av omständigheterna.

Beslut om varning och sanktionsavgift för Liseberg AB