Publicerad: 2021-06-15

Förvaltningsrätten i Linköping meddelade den 11 juni 2021 dom i ett mål mot Spooniker Ltd gällande otillåtna bonusar och otillåtna lotterier (mål nr 3263-20). Förvaltningsrätten ändrar Spelinspektionens beslut endast på så sätt att sanktionsavgiften sänks till 50 miljoner kronor.

Spelinspektionen har bedömt att Spooniker har tillhandahållit ett flertal kampanjer som har utgjort otillåtna bonusar. Flera av dem har även utgjort lotterier som inte omfattas av Spoonikers licens. Spelinspektionen beslutade därför den 18 mars 2020 att meddela Spooniker en varning med en sanktionsavgift om 100 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten delar Spelinspektionens bedömning avseende kampanjerna förutom kampanjen ”Värva en vän”, som inte bedöms utgöra ett bonuserbjudande enligt spellagen. Förvaltningsrätten bedömer sammantaget att Spooniker har gjort sig skyldigt till ett förhållandevis stort antal allvarliga överträdelser. Domstolen menar därför att Spelinspektionen har haft skäl att meddela Spooniker en varning med sanktionsavgift. Vad gäller sanktionsavgiftens storlek bedömer förvaltningsrätten att den ska uppgå till ett medelhögt belopp. Med hänsyn till Spoonikers höga omsättning anser förvaltningsrätten att 50 miljoner kronor är en proportionerlig sanktionsavgift och sänker därmed den beslutade sanktionsavgiften.

Spelinspektionen kommer inte överklaga förvaltningsrättens dom.

Ta del av beslutet om varning och sanktionsavgift