Publicerad: 2018-10-12

Det är inte tillåtet att länka till utländska spelsajter. Det slår kammarrätten fast i ytterligare tre domar där Blockets, Svenska Hockeyligans och TVNU:s överklaganden av Lotteriinspektionens vitesförelägganden avslås. Det innebär att Lotteriinspektionens beslut om att meddela vitesföreläggande står fast. 

Kammarrätten konstaterar att länkning till utländska spelbolag är att främja deltagande i utom landet anordnat lotteri och att vitesföreläggandena i sig är förenliga med Yttrandefrihetsgrundlagen och EU-rätten.

Domarna kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Bakgrund 

Lotteriinspektionen har under året meddelat ett stort antal förelägganden angående länkning till utländska spelsajter. De flesta av dessa har överklagats till Förvaltningsrätten i Linköping. Även i den nya spelregleringen, som träder i kraft den 1 januari 2019, är det förbjudet att främja olovligt spel i Sverige. 

Det är enligt 38 § lotterilagen (1994:1000) förbjudet att i yrkesmässig verksamhet, eller annars i förvärvssyfte, främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri. I den nya spellagen (2018:1138) finns ett motsvarande förbud mot främjande av olovligt spel (19 kap. 2 §).

Lotteriinspektionen får enligt 52 § lotterilagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lotterilagen ska följas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite i enlighet med lag (1985:206) om viten. 

Läs mer om främjandeförbudet, klicka här!