Publicerad: 2018-09-03

Det är inte tillåtet att länka till eller göra reklam för utländska spelsajter. Det slår kammarrätten fast i två domar där Aftonbladets och Expressens överklaganden av Lotteriinspektionens vitesförelägganden avslås.

Kammarrätten konstaterar att länkning till utländsk spelreklam är en åtgärd av utpräglad kommersiell natur som inte skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Främjandeförbudet i lotterilagen strider inte heller mot EU-rätten.

Kammarrätten har även beslutat att inte meddela prövningstillstånd gällande Lotteriinspektionens förelägganden mot TV4 AB, A City Media AB och JCDecaux Sverige. Föreläggandena avser utomhusreklam och länkning till utländska spelsajter. Förvaltningsättens avgöranden står därför fast.

Domarna kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Lotteriinspektionen har under året meddelat ett stort antal förelägganden angående länkning till utländska spelsajter. De flesta av dessa har överklagats till Förvaltningsrätten i Linköping. Även i den nya spelregleringen, som träder ikraft den 1 januari 2019, är det förbjudet att främja spel som inte har tillstånd i Sverige.

- Det är positivt att kammarrätten tar ställning mot främjande av lotterier som saknar tillstånd i Sverige. Vi förutsätter att alla som bryter mot främjandeförbudet genom att länka till eller göra reklam för utländska spelsajter nu upphör med detta, säger Lotteriinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg.

Bakgrund

I september 2013 meddelade Lotteriinspektionen Aftonbladet och Expressen ett förbudsföreläggande vid vite. I föreläggandet ställde Lotteriinspektionen krav på Aftonbladet och Expressen att de skulle upphöra med länkning till utländska spelsajter på sina webbplatser.

Föreläggandena tog sikte på den tekniska funktionaliteten i form av klickbara länkar som medförde att deltagande i utom landet anordnade lotterier främjades. Föreläggandena avsåg därmed inte annonserna som sådana. Lotteriinspektionen har därefter meddelat ett flertal liknande förelägganden mot andra mediebolag avseende samma typ av länkning.

Det är enligt 38 § lotterilagen (1994:1000) förbjudet att i yrkesmässig verksamhet, eller annars i förvärvssyfte, främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri. I den nya spellagen (2018:1138) finns ett motsvarande förbud mot främjande av otillåtet spel (19 kap. 2 §).

Lotteriinspektionen får enligt 52 § lotterilagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lotterilagen ska följas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite i enlighet med lag (1985:206) om viten.

Läs mer om främjandeförbudet, klicka här!