Publicerad: 2020-12-11

Kammarrätten i Jönköping har nu meddelat dom i målet mellan Casino Cosmopol AB och Spelinspektionen gällande överträdelser av penningtvättsregelverket. Domstolen avslår överklagandena och sanktionsavgiften om tre miljoner kronor står fast.

I ett beslut i november 2018 konstaterade Spelinspektionen att Casino Cosmopol gjort sig skyldigt till allvarliga och systematiska överträdelser av penningtvättregelverket. Spelinspektionen fastställde sanktionsavgiften till 8 miljoner kronor.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som biföll bolagets överklagan i endast en liten del. Förvaltningsrätten delade Spelinspektionens bedömning att bolaget gjort sig skyldigt till allvarliga och systematiska överträdelser av regelverket. Domstolen sänkte dock sanktionsavgiften till tre miljoner kronor med hänsyn till överträdelsernas art, omfattning och bolagets ekonomiska ställning. Såväl bolaget som Spelinspektionen överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som nu har meddelat dom.

Kammarrätten avslår överklagandena. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning vad gäller Casino Cosmopols invändningar om bolagets överträdelser av regelverket i penningtvättslagen. Sammantaget anser kammarrätten, i likhet med förvaltningsrätten, att en sanktionsavgift om tre miljoner kronor är väl avvägd och ska fastställas.

Domen har inte vunnit laga kraft ännu.

Casino Cosmopol AB, beslut om sanktionsavgift - överträdelse av penningtvättsregelverket 2018-11-26