Publicerad: 2023-11-28

I april 2023 skickade Spelinspektionen ut en remiss gällande förslag till föreskrifter och allmänna råd om dragningar utanför spelsystem med tillhörande konsekvensutredning. Flera remissinstanser inkom med viktiga synpunkter och förslaget har omarbetats. Mot bakgrund av det skickar Spelinspektionen nu ut det omarbetade förslaget på remiss.

Ändringar

Krav på att ha en observatör förutom en dragningsansvarig kvarstår och är ett minimikrav. Spelinspektionen anser att det viktigt att det finns en person som observerar att dragningar sker enligt licenshavarens rutiner. Syftet med det är att minimera risken för manipulation av dragningar eller resultat av dragningar. Krav på en observatör hindrar inte licenshavare att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa hög säkerhet i spelet. I vissa fall kan det bli aktuellt för licenshavare att utse en oberoende observatör eller på annat sätt visa att motsvarande säkerhet uppnås. Detta exemplifieras i allmänna råd.

I övrigt har endast språkliga justeringar i förslaget till föreskrifter genomförts.

Omarbetad remiss

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Spelinspektionen via mejl till registrator@spelinspektionen.se senast den 20 december 2023.