Publicerad: 2017-04-25

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 4 augusti 2017.

På regeringen.se kan du ta del av vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad.

Om remiss

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Government Committee of Inquiry in English, click here!