Vadhållning innebär att man satsar pengar på något som kommer att hända i framtiden, eller på något som redan har hänt men utan att man vet resultatet.

Vadhållning är vanligt inom olika former av spel på sport. Man kan satsa på vilket lag som kommer att vinna en match, eller tippa vilka matcher som kommer att bli mest målrika. Fotboll är den vanligaste sporten, men det går att spela på i stort sett alla sporter.

Ett allt mer uppmärksammat problem är uppgjorda matcher, så kallad matchfixning. Med matchfixning avses manipulation av en idrottstävling där idrottare, tränare, ledare, domare eller andra deltagare försöker påverka utgången i en tävling eller enstaka händelser i tävlingen i syfte att ge sig själva eller andra ekonomiskvinning. Uppgjorda matcher ses av många som ett av de största hoten mot idrotten i dag. Matchfixning involverar ofta organiserade kriminella nätverk och är en prioriterad fråga för myndigheter, idrottsrörelsen och brottsbekämpande organ över hela världen.

Ett matchfixningsråd för att motverka matchfixning

Från den 1 januari 2019 har ett nytt spelfuskbrott införts. Spelinspektionen har genom ett matchfixningsråd rollen som samverkande myndighet mot manipulation av sporthändelser avseende matchfixning. Det består av flera myndigheter, däribland polis och åklagare. Viktiga samarbetsparter är också spelbranschen och idrottsrörelsen.

Den nya spellagstiftningen anger följande inskränkningar i spelutbudet:

  • Ingen får erbjuda vadhållning på händelser eller evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år.
  • Ingen får erbjuda vadhållning som är stötande eller olämplig ut allmän synpunkt.
  • Ingen får erbjuda vadhållning som omfattas av kommande föreskrifter om förbud med avseende på matchfixning.

Spelbolagen är ansvariga för att dessa begräsningar följs, samtidigt som Spelinspektionen gör kontroller och tar fram föreskrifter som ytterligare kan reglera vilka händelser det är tillåtet att ha vadhållning på.

Spelinspektionen meddelar föreskrifter om åtgärder mot matchfixning

Spelinspektionen får meddela föreskrifter om förbud eller begränsningar av spel på vissa tävlingar eller händelser i tävlingar, eller andra åtgärder för att bekämpa manipulation av resultat inom sport som utgör objekt för vadhållning. Arbetet med föreskrifterna pågår. Under arbetets gång kommer avstämningar i referensgrupp ske med olika aktörer såsom Riksidrottsförbundet, branschorganisationer, polis och åklagare.

Spelinspektionen kommer att arbeta med föreskrifter så att dessa på ett förutsägbart och effektivt sätt motverkar matchfixning. En reglering bör behandla olika sporter lika, det är viktigt för att föreskrifterna ska vara rättssäkra och förutsebara.

Spelinspektionen kommer särskilt beakta behovet av förbud avseende följande områden i arbetet med föreskrifterna. Här följer exempel på frågor som myndigheten behöver analysera och ta ställning till i föreskriftsarbetet.

  • Rapportering av misstänkt manipulation till Spelinspektionen. Vad ska rapporteras? Hur definieras misstankar om matchfixning? Vilket underlag ska rapporteras?
  • Träningsmatcher. Vad avses med träningsmatcher? Om ett lag gått vidare i en turnering men har matcher kvar, är det träningsmatcher? Eller inte trots att de inte har betydelse för utgången av turneringen?
  • Låga divisioner eller motsvarande där det inte förekommer övervakning och ersättningen till spelarna är låga. Ska det finnas krav på kameraövervakning för att vadhållning ska vara tillåten? Vad är motsvarande låga divisioner är för andra sporter än t.ex. fotboll. Tennis, golf, innebandy etc.
  • Vadhållning på objekt som inte har betydelse matchens resultat. Vad är sådana objekt motsvarande gula kort och hörnor för fotbollen i andra sporter? Vilka vadhållningsobjekt finns för tennis, golf mm.?
  • Svenska förhållanden. Vad avses med svenska förhållanden? Om en match spelas mellan ett svenskt lag och ett utländskt lag, får vadhållning göras enbart på hörnor för det andra laget om matchen spelas i Sverige? På alla objekt i matchen om matchen spelas utomlands? En tennisturnering med svenska deltagare som spelas i ett annat land. På vad och vem får vadhållning göras?

Nytt Spelfuskbrott

Från den 1 januari 2019 infördes ett nytt brott som kriminaliserar matchfixning och annat spelfusk, spelfuskbrottet. Spelfuskbrottet innebär att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vidtar en åtgärd som är ägnad att påverka utgången av ett spel som omfattas av licenskrav enligt spellagen döms för spelfusk till fängelse högst två år.

Åtgärder som är ägnade att påverka spel som omfattas av licenskrav omfattas av straffansvar. Syftet med brottet är att straffa otillbörlig påverkan av utgången i ett spel om pengar, inte att straffa osportsligt spel.

Åtgärder som endast syftar till att vinna idrottsliga fördelar omfattas således inte av straffansvar. Endast faktiska handlingar kriminaliseras. När det gäller idrottsutövare och andra aktörer som spelfuskbrottet riktar sig mot saknas specifika handlingsregler, varför underlåtenhet inte medför straffansvar. Det är tillräckligt att åtgärden är ägnad att påverka utgången av spelet. Det saknar således betydelse om utgången av spelet faktiskt påverkas.

Både den som aktivt ingriper i de händelser (tävlingen) som konstituerar spelet (vadhållningen) och den som förmår någon att göra så, ska omfattas av straffansvar. Den brottsliga gärningen anses fullbordad när någon har vidtagit en åtgärd som, ensam eller tillsammans med andra handlingar, är ägnad att påverka utgången av spelet. Straffansvar föreligger oberoende av om gärningen medför vinning för gärningsmannen eller om övriga inblandade personer genomför sina planerade handlingar.

En särskild reglering för grova fall av spelfusk finns också. Vid bedömningen av om brottet är grovt bör särskilt beaktas om den brottsliga gärningen utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art t.ex. om åtgärden har inneburit hot, misshandel eller utpressning samt om brottet handlat om stora belopp.