Publicerad: 2021-06-21

Kammarrätten i Jönköping meddelade den 31 maj 2021 dom i två mål, mot AG Communications Ltd och Genesis Global Ltd, avseende bristande uppkoppling mot spelpaus.se (mål nr 105-20 och 106-20). Kammarrätten bedömde, precis som Spelinspektionen att det rörde sig om allvarliga överträdelser och att det därför var rätt att ge bolagen en varning  och kännbara sanktionsavgifter. Dock bedömde kammarrätten att sanktionsavgiftens storlek ska bestämmas till ett belopp som mer allmänt återspeglar allvaret i överträdelserna och bestämmas oberoende av bolagens omsättning. Kammarrätten sänkte därför sanktionsavgiften till 1 miljon kronor i respektive mål.

Spelinspektionen överklagar kammarrättens domar till Högsta förvaltningsdomstolen

Spelinspektionen delar inte kammarrättens tolkning av bestämmelserna om sanktionsavgift. De sanktionsavgifter som kammarrätten har beslutat är för låga i förhållande till överträdelsens allvar och bolagens omsättning. För att sanktionsavgifter ska vara avskräckande och proportionerliga, både i förhållande till enskilda licenshavare och licenshavare emellan, är det nödvändigt att ta hänsyn till bolagens omsättning när sanktionsavgiftens storlek bestäms. Kammarrättens resonemang strider därför både mot proportionalitets- och likabehandlingsprincipen.

Frågan om hur sanktionsavgiften ska bestämmas har avgörande betydelse för samtliga beslut enligt 18 kap. 12 § spellagen som förenas med en sanktionsavgift. För ledning av rättstillämpningen är det därför av stor vikt att kammarrättens domar tas upp till prövning av Högsta förvaltningsdomstolen.

Bakgrund

AG Communications och Genesis Global har haft en bristande uppkoppling mot spelpaus.se under 33 respektive 9 dagar. Spelinspektionen beslutade därför att meddela bolagen en varning med sanktionsavgift på 3 miljoner kronor respektive 4 miljoner kronor. Bolagen överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Linköping som sänkte sanktionsavgiften till 2 miljoner kronor respektive 1,5 miljoner kronor (mål nr 4170-19 och 3296-19). Bolagen överklagade därefter domarna till Kammarrätten i Jönköping.

Beslutet om varning och sanktionsavgift, AG Communications

Beslutet om varning och sanktionsavgift, Genesis Global