I Sverige gäller offentlighetsprincipen

Handlingar som skickas till en svensk myndighet blir allmänna och offentliga, om det inte finns uppgifter som omfattas av sekretess. Se nedan angående konfidentiell information.

Tolkning av bestämmelser, förhandsbesked

Spelinspektionen ger inte några förhandsbesked. Det är upp till licenshavaren att tolka och följa bestämmelserna utifrån lag, förordning och förarbeten.


Detta är en enda lång sida med olika sektioner, länkar går till olika sektioner på sidan.


Allmänna frågor om licensansökan

 1. Är det möjligt att ansöka om licens eller tillstånd på annat språk än svenska?
 2. Vad innebär kravet på vidimering av pass?
 3. Hur gamla får handlingarna som ska bifogas ansökan vara?
 4. Vem ska ansöka om licens? Vad gäller om jag vill lägga ut driften av delar eller hela verksamheten på en uppdragstagare?
 5. Vad gäller angående tekniska krav och ackreditering?
 6. Vad omfattar spelsystemet och var ska den vara placerat?
 7. Kan man ansöka om flera spelsidor på samma licens?
 8. Finns det sådana avtal med andra länder som avses i 16 kap. 2 § spellagen?
 9. Vilka omfattas av prövningen enligt 4 kap. 3 § spellagen?
 10. Krav på representant i Sverige för licenshavare utanför EES.
 11. Kan en sökande lämna konfidentiell information i ansökningsmaterialet, till exempel affärshemligheter?
 12. Vad avses med internationellt samarbete?
 13. Kan spelleverantörer söka tillstånd för spelprogramvara (B2B) i Sverige?
 14. Kommer endast ett begränsat antal licenser att utfärdas i Sverige?
 15. Är det möjligt att få en licens automatiskt om jag redan har en spellicens utfärdad av ett annat EU/EES-land?
 16. Måste licenshavaren ha sin webbplats registrerad under toppdomänen ”.se”?

Svar på allmänna frågor om licensansökan

 


Frågor om licensavgifter

 1. Vilka avgifter ska betalas för en licens?
 2. Hur betalas ansökningsavgifter?
 3. När ska ansökningsavgiften betalas?
 4. Kommer avgiften att återbetalas om ansökan avslås?
 5. Vad händer om sökanden återkallar ansökan?
 6. Vad händer om jag betalar för lite i ansökningsavgift?

Svar om licensavgifter

 


Frågor om när du fått licens

 1. Kommer jag att behöva betala några ytterligare avgifter efter att jag fått min licens?
 2. Vad kostar det att registrera ett spelombud?
 3. Skatt på spel
 4. Spelinspektionens logotyp ska vara väl synlig och länka till myndighetens webbplats.
 5. Vilket "licensnummer" används för svensk licens?
 6. Kan en licenshavare byta ägare, byta namn eller överlåta sin licens till någon annan?
 7. Licenshavarnas spelutbud enligt Spelinspektionens föreskrifter.
 8. När behöver vi ansöka om att förnya vår licens?

Svar om när du fått licens

 


Frågor om registrering av spelare

 1. Vilka kunder ska registreras av licenshavaren?
 2. Om registrering av spelare vid onlinespel.
 3. Vilka uppgifter ska uppges vid registreringen och hur kan spelarens identitet verifieras?

Svar om registrering av spelare

 


Frågor om spelansvar

 1. Vilka åldersgränser finns det för de olika spelformerna?
 2. Vad innebär licenshavarens omsorgsplikt?
 3. Informationsskyldighet.
 4. Förbud mot vilseledande spel.
 5. Bonus.
 6. Logotyper för spelansvar
 7. Självtest.
 8. Kontaktuppgifter till hjälplinje
 9. Nationellt självavstängningssystem, Spelpaus.se.
 10. Licenshavarnas skyldigheter gällande självavstängningssystemet.
 11. Avstängning hos licenshavaren.
 12. Förlustgräns för vissa värdeautomater.
 13. Förbud mot att ge kredit.

Svar om spelansvar

 


 

Svar om betalningsblockering

 


Frågor om spelkonton

 1. Vad är ett spelkonto?
 2. Licenshavarens hantering av spelarnas pengar.
 3. Är det möjligt att överföra pengar, spelpolletter eller liknande mellan spelarkonton?
 4. Finns det krav på vilka betalningsförmedlare som får användas?
 5. Ska en spelares identitet verifieras varje gång en spelare loggar in på sitt spelkonto?
 6. När kan en spelare få ett tillfälligt konto?
 7. Vad händer när ett spelkonto avslutas?
 8. Vad gäller för insättningsgränser och begränsning av inloggningstid?
 9. Vad omfattas av förlust?

Svar om spelkonton

 


Frågor om föreskrift SIFS 2020:2 -  vadhållning, matchfixning

Hänvisningar till kapitel och paragrafer avser i föreskriften. 

 1. Vad avses med individuell prestation och när är vadhållning förbjuden enligt 2 kap. 2 §?
 2. Vad gäller för dubbelmöten där den ena matchen i dubbelmötet spelas i Sverige och den andra matchen spelas i ett annat land? (1 kap. 1 §)
 3. Hur avgör man vad som är sport enligt definitionen i föreskriften? (1 kap. 2 §)
 4. Vad avses med regelbrott? (2 kap. 1 §)
 5. Är det tillåtet att erbjuda vadhållning på om det blir mål eller poäng på en straff eller en frispark, dvs. på effekten av påföljden för regelbrottet? (2 kap. 1 §)
 6. Vad menas med tränings- eller vänskapsmatch? (3 kap. 1 §)
 7. Vad gäller för e-sport? Vilka e-sportevenemang berörs? (1 kap. 1 §)
 8. Ska rapporteringen till Spelinspektionen enligt 4 kap. 1 § även avse misstänkta manipulationer som förekommit i sport som utförs utanför Sverige? (4 kap. 1 §) 
 9. Kommer Spelinspektionen att ta fram ett formulär eller motsvarande för den rapportering som ska genomföras enligt 4 kap. 1 §?
 10. Finns det någon översättning av föreskrifterna?
 11. Omfattas musiktävlingar, tävlingsmoment i underhållningsprogram och liknande evenemang av föreskrifterna?

Svar om föreskrift SIFS 2020:2

 


Licensansökan

1. Är det möjligt att ansöka om licens eller tillstånd på annat språk än svenska?

Efterfrågad dokumentation och de delar av dokumentationen som berör ansökan ska vara på svenska eller översatta till svenska. Det gäller dock endast dokument som ska bifogas ansökan enligt krav i författning och ansökningsblanketter. I de fall en handling innehåller mer information än motsvarande svenska handling behöver dessa delar inte översättas. Översättningen behöver inte vara gjord av auktoriserad översättare eller intygas men det är du som ansöker som ansvarar för att den är korrekt.

Spelinspektionen kan inte i förväg tala om vilka delar av en specifik handling som behöver översättas. Om sökanden inte har översatt alla de delar som Spelinspektionen senare behöver vid sin prövning behöver detta kompletteras.

2. Vad innebär kravet på vidimering av pass?

Fysiska personer som ska fylla i och skicka in bilaga A ska även bifoga en vidimerad kopia av sitt pass. Med detta menas att en annan person än den fysiska personen ska intyga att kopian av passet överensstämmer med originalet. Detta ska göras genom en underskrift och med namnförtydligande, datum och telefonnummer till den som vidimerar.

3. Hur gamla får handlingarna som ska bifogas ansökan vara?

Ett antal handlingar ska bifogas ansökan. I vissa fall rör det sig om handlingar som har ett givet datum, t.ex. en årsredovisning. I andra fall rör det sig om utdrag från andra länders motsvarighet till belastningsregistret. Den typen av handlingar ska vara aktuella och får som utgångspunkt inte vara äldre än 6 månader vid ansökningstillfället.

4. Vem ska ansöka om licens? Vad gäller om jag vill lägga ut driften av delar eller hela verksamheten på en uppdragstagare?

Det är den som ska tillhandahålla spel som ska ansöka om licens. 

Licenshavaren kan i sin tur uppdra åt någon annan att utföra arbete eller operativa funktioner i licenshavarens verksamhet. Dock endast under förutsättning att licenshavaren ansvarar för

 1. den anförtrodda verksamheten mot spelaren,
 2. att verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, och
 3. att uppdraget inte försämrar Spelinspektionens möjligheter att övervaka att licenshavaren följer de regler som gäller för verksamheten.

Licenshavaren är fortsatt ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt kraven i lagen och kan alltså inte frånhända sig ansvaret genom att anlita till exempel ett servicebolag som sköter driften av en spelverksamhet. På sidan 316 i regeringens proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad finns mer information

5. Vad gäller angående tekniska krav och ackreditering?

En licenshavares spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning och fysiska lotter ska bedömas av ett organ som ackrediterats för uppgiften.

Den som ansöker om licens ansvarar för att utrustning och liknande enligt 16 kap. 1 § spellagen uppfyller motsvarande krav såsom anges i 16 kap. 3 § spellagen.

Det är kraven i spellagen, spelförordningen och Spelinspektionens (tidigare Lotteriinspektionens) föreskrifter som ska vara uppfyllda.

Den som vill bli ackrediterad ska vända sig till Swedac eller motsvarande organisation i det land där den som vill bli ackrediterad är verksam. Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och samordnar den svenska marknadskontrollen. Mer information finns på Swedacs hemsida.

För den som har licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. spellagen gäller i vissa fall andra tekniska krav. Här hittar du mer information om vilka tekniska krav som gäller för allmännyttiga ändamål

Informationstillgångar i spel- och affärssystem

Den som tillhandahåller spel ska bland annat se till att spelsystem och affärssystem uppfyller de tekniska kraven i Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet (SIFS 2022:3). Innan dessa system används i spelverksamheten ska ett ackrediterat organ bedöma om licenshavaren uppfyller de tekniska kraven (16 kap. 1 och 3 §§ spellagen (2018:1138)).

Ett spel- och affärssystem består av en eller flera informationstillgångar som licenshavaren själv definierar i en förteckning (1 kap. 5 § andra stycket och 5 kap. 1 § SIFS 2022:3).

Klassificering av informationstillgångar

Informationstillgångar definieras och dess relevans klassificeras av licenshavaren (5 kap. 2-3 §§ SIFS 2022:3).

Om en licenshavare måste ändra i en informationstillgång behöver en ny bedömning av dess klassificering göras. När i tiden ändringen ska granskas av det ackrediterade organet beror på hur informationstillgången har klassificerats (se 6 kap. 2 § SIFS 2022:3).

Ny informationstillgång

En ny informationstillgång ska bedömas av ett ackrediterat organ innan den används i spelverksamheten (16 kap. 3 § spellagen).

Förändring av informationstillgång som klassificeras med hög relevans

Om en informationstillgång förändras genom att klassificeras med hög relevans ska detta utan dröjsmål granskas av ett ackrediterat organ (6 kap 2 § andra stycket SIFS 2022:3). En sådan granskning behöver inte göras om licenshavaren har en intern funktion som hanterar kvalitetssäkringen av förändringen enligt 6 kap. 3 § SIFS 2022:3.

Förändring av informationstillgång som klassificeras med viss relevans

Om en informationstillgång förändras genom att klassificeras med viss relevans ska det ackrediterade organet granska detta i samband med certifiering som ska förnyas var tolfte månad (se 2 kap. 3 § första stycket och 6 kap. 2 § andra stycket SIFS 2022:3).

6. Vad omfattar spelsystemet och var ska den vara placerat?

Av 16 kap. 2 § spellagen (2018:1138) framgår att licenshavarens spelsystem ska vara placerat i Sverige. Av 2 kap. 3 § 17 spellagen framgår vad som avses med spelsystem. I licensansökan ska det anges var spelsystemet finns placerat. Myndigheten får meddela undantag från det kravet under vissa förutsättningar som står angivet i nämnda paragraf. Det är sökanden själv som måste begära det undantaget. Det görs i samband med ansökan om licens hos Spelinspektionen. 

Den som ansöker om licens och även ansökt om ett sådant undantag som avses i 16 kap. 2 § andra stycket spellagen behöver ange att en sådan möjlighet finns någonstans i Sverige. Spelinspektionen önskar inte åtkomst till hela spelsystemet 24 timmar om dygnet, åtkomsten sker på begäran av Spelinspektionen.

7. Kan man ansöka om flera spelsidor på samma licens?

Av 3 kap. spellagen (2018:1138) framgår under vilka förutsättningar en licens krävs. Av 4 kap. 1–3 §§ spellagen framgår under vilka förutsättningar en licens får beviljas.

Den som ansöker om licens ska i licensansökan ange på vilka webbplatser spel kommer att tillhandahållas.

8. Finns det sådana avtal med andra länder som avses i 16 kap. 2 § spellagen?

Enligt 16 kap. 2 § ska licenshavarens spelsystem vara placerat i Sverige. Spelmyndigheten får meddela undantag från kravet i första stycket bl.a. om licenshavaren har tillåtelse att erbjuda spel i ett annat land där en offentlig myndighet övervakar licenshavarens tillhandahållande av spel och denna myndighet har ingått avtal med spelmyndigheten om tillsyn av licenshavarens tillhandahållande av spel i Sverige.

Spelinspektionen har i dagsläget (oktober 2020) ingått sådana avtal som avses i bestämmelsen med tillsynsmyndigheter i Storbritannien, Gibraltar, Malta och Nederländerna.

9. Vilka omfattas av prövningen enligt 4 kap. 3 § spellagen?

Även juridiska personer som har ett kvalificerat innehav i sökanden omfattas av Spelinspektionens prövning i vissa delar. Detsamma gäller de personer som sitter i styrelsen och ledningen i de juridiska personerna. Styrelse och ledningspersoner i sökanden prövas också. Detta framgår av 4 kap. 3 § spellagen.

Med kvalificerat innehav menas ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § lagen (2004:294) om bank- och finansieringsrörelse representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

För alla sådana företag och personer som sitter i styrelsen eller ledningen för ett sådant företag ska särskilda bilagor till ansökningsblanketterna ges in. Dessutom ska ett antal handlingar bifogas.

Av 2 kap. 2 § spelförordningen framgår det vilka som anses ingå i sökandens ledning. Dessa är

 1. verkställande och vice verkställande direktör eller någon annan som är ansvarig för driften av verksamheten,
 2. bolagsman, komplementär och kommanditdelägare,
 3. firmatecknare och prokurist,
 4. förvaltare av stiftelse,
 5. den som ansvarar för ekonomin,
 6. den som ansvarar för att regler följs
 7. den som ansvarar för spelprogramvaran och driften av spelet,
 8. den som ansvarar för it-säkerheten,
 9. den som ansvarar för systemändringar, och
 10. den som ansvarar för frågor som rör åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Med ledningspersoner i den juridiska personen som har ett kvalificerat innehav avses, enligt Spelinspektionen, beroende på bolagsform, följande personer

 • styrelseledamöter,
 • styrelsesuppleant,
 • verkställande direktör,
 • vice verkställande direktör,
 • bolagsmän,
 • ledningspersoner i bolagsmän som är juridiska personer,
 • komplementärer,
 • kommanditdelägare,
 • externa/särskilda firmatecknare,
 • prokurister, och
 • ledningspersoner i juridiska personer som förvaltar stiftelser. 

10. Krav på representant i Sverige för licenshavare utanför EES

En licenshavare som är bosatt eller etablerad i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska ha en fysisk representant som är bosatt i Sverige. Licenshavaren ska utfärda fullmakt för representanten att i alla frågor som rör verksamheten enligt licensen företräda licenshavaren inför svenska myndigheter.

11. Kan en sökande lämna konfidentiell information i ansökningsmaterialet, till exempel affärshemligheter?

Att handlingar anses innefatta affärshemligheter utgör inte grund för att inte lämna in dem vid ansökan om licens. Sökanden bör i ansökan ange vilka handlingar som denne anser ska omfattas av sekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller annan sekretessbestämmelse. Ange i sådana fall på vilket sätt ni anser att företaget kan lida skada om uppgifterna lämnas ut. Spelinspektionen kommer dock att göra en bedömning om vissa uppgifter omfattas av sekretess i varje enskilt fall då en begäran om utlämnande av allmän handling prövas.

Spelinspektionen kan inte garantera sekretess då myndighetens beslut om sekretess kan överklagas till kammarrätten.

12. Vad avses med internationellt samarbete?

Enligt 11 kap. 1 § spellagen (2018:1138) och 9 kap 1 § spelförordningen (2018:1475) är internationella samarbeten möjliga under vissa förutsättningar. Ett internationellt samarbete som avses i kapitel 11 spellagen är ett samarbete mellan två spelbolag. Det svenska regelverket måste alltid följas.

Ett internationellt samarbete är möjligt med en organisation eller ett företag i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under förutsättning att licenshavarens samarbetspartner har motsvarande tillstånd/licens till spelet i det aktuella landet. Samarbetspartnern måste även ha rätt enligt sitt tillstånd/licens att samarbeta internationellt. Licenshavaren ska även intyga att den internationella samarbetspartnern uppfyller de tekniska krav som fastställts enligt 16 kap. spellagen eller motsvarande krav samt att samarbetspartnern uppfyller kraven i penningtvättslagen (2017:630) eller likvärdiga krav som garanterar att motsvarande skydd mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppnås.

En ansökan om internationellt samarbete görs i samband med licensansökan och prövas av Spelinspektionen.

13. Kan spelleverantörer söka tillstånd för spelprogramvara (B2B) i Sverige?

De aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar och/eller ändrar spelprogramvara som används vid tillhandahållande av onlinespel enligt 7 kap. och 8 kap. spellagen måste ha tillstånd för spelprogramvara (B2B) från och med 1 juli 2023.

14. Kommer endast ett begränsat antal licenser att utfärdas i Sverige?

Antalet licenser för de olika formerna av spel är obegränsat men det finns gränser för hur många värdeautomater som får ställas ut.

15. Är det möjligt att få en licens automatiskt om jag redan har en spellicens utfärdad av ett annat EU/EES-land?

Nej, allt spel som riktar sig mot svenska konsumenter kräver en licens utfärdad av Spelinspektionen. Det är dock möjligt för en organisation eller ett företag som tillhandahåller spel i ett annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet att, tillsammans med en innehavare av en svensk licens, tillhandahålla vissa gemensamma spel.

16. Måste licenshavaren ha sin webbplats registrerad under toppdomänen ”.se”?

Nej något sådant krav finns inte.

Till sidans topp << 

 

Licensavgifter

1. Vilka avgifter ska betalas för en licens?

Avgifter, klicka här!

2. Hur betalas ansökningsavgifter?

Avgifter betalas in till Spelinspektionen på Bankgiro 5050-0875. Vid de fall betalningen sker från utlandet görs denna till IBAN SE25 1200 0000 0128 1010 5081 Swift DABASESX. Betalningen ska göras i svenska kronor, även om den görs från utlandet.

I samband med att ni skickar in er ansökan om licens får ni ett diarienummer som ska anges som OCR-nummer. För övriga ärenden kommer ni att tilldelas information om hur avgiften ska betalas in under handläggningen. 

3. När ska ansökningsavgiften betalas?

En ansökan om licens kommer inte att börja handläggas förrän ansökningsavgiften är betald.

4. Kommer avgiften att återbetalas om ansökan avslås?

Nej, avgiften garanterar enbart att ärendet handläggs av Spelinspektionen.

5. Vad händer om sökanden återkallar ansökan?

Ärendet avslutas med ett beslut om avskrivning.

6. Vad händer om jag betalar för lite i ansökningsavgift?

Handläggningen av ärendet påbörjas inte förrän hela ansökningsavgiften är betald.

Till sidans topp << 

 

När du fått licens

1. Kommer jag att behöva betala några ytterligare avgifter efter att jag fått min licens?

Du kommer att behöva betala avgifter för förnyelse av licensen och för Spelinspektionens tillsyn. Det tas det inte ut någon avgift för ändring av licensen med undantag för ändring av personkretsen. Vid större ändringar, som kan jämföras med en prövning vid licensansökan, är det inte frågan om ändring utan om en ny licensansökan.

2. Vad kostar det att registrera ett spelombud?

Spelinspektionen tar ut en avgift på 1 500 kronor för varje spelombud.

3. Skatt på spel

Från 1 januari 2019 måste de spelbolag som har spellicens i Sverige betala 18 procent i spelskatt. Spelskatt ska betalas på mellanskillnaden mellan insatser och utbetalningar (behållningen) från spel som tillhandahålls i Sverige, till exempel på ett kasino eller via spelautomater. För kommersiellt onlinespel ska skatt betalas på behållningen från spelare som bor eller vistas stadigvarande i Sverige.

Spelbolag med svensk spellicens ska ansöka om ett svenskt organisationsnummer för att kunna betala svensk skatt på spel.

Läs mer om spelskatt på skatteverket.se.

Read about how to apply for a Swedish organisation number and pay tax

4. Spelinspektionens logotyp ska vara väl synlig och länka till myndighetens webbplats.

Vid onlinespel ska Spelinspektionens logotyp vara väl synlig på licenshavarens startsida och länka till Spelinspektionens webbplats. Licenshavare kan välja att länka antingen till spelinspektionen.se eller till samlingssidan med licenshavare på spelinspektionen.se/spellicenser.

5. Vilket "licensnummer" används för svensk licens?

Något licensnummer utfärdas inte för en svensk licens. Det nummer som ska användas istället är Spelinspektionens diarienummer.

6. Kan en licenshavare byta ägare, byta namn eller överlåta sin licens till någon annan?

Om en licenshavare byter ägare (t.ex. genom att den tidigare ägaren säljer samtliga aktier i licenshavaren till en ny ägare) krävs enligt 4 kap. 11 § spellagen (2018:1138) att en anmälan om förändring i ägarkretsen görs senast 14 dagar efter förändringen. De nya ägarna behöver uppfylla kraven på lämplighet och Spelinspektionen gör en prövning av om förutsättningarna för den meddelade licensen har förändrats. 

Om en licenshavare byter namn kan de upplysa Spelinspektionen om detta utan att någon prövning görs. Detta görs enklast genom att skicka information om detta namnbytet till registrator@spelinspektionen.se

En licens kan inte överlåtas från en juridisk person till en annan oavsett om detta görs till en juridisk person i samma koncern eller till en juridisk person utom koncernen.

7. Licenshavarnas spelutbud enligt Spelinspektionens föreskrifter

Spellagen (2018:1138) kategoriserar de fyra typer av spel som lagen omfattar som lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel. Av dessa är det möjligt att få licens för att tillhandahålla lotterier och vadhållning. Vadhållning är endast möjligt att tillhandahålla med stöd av en licens enligt 8 kap. spellagen och samtliga andra licenser omfattar alltså olika former av lotterier. Lotterier, i spellagens mening, kan vara allt från kasinospel som blackjack till skraplotter och bingo. Lagstiftaren har delat upp marknaden för vissa spelprodukter på så sätt att licenser för att tillhandahålla vissa lotterier endast är möjliga att få om man uppfyller vissa formella krav, oavsett om en sökande uppfyller alla kraven i övrigt. Ett exempel på detta är licens för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino enligt 5 kap. spellagen som bara kan ges till ett helägt statligt aktiebolag (Casino Cosmopol AB). 

För att tydliggöra denna uppdelning av spelprodukter har lagstiftaren för samtliga licenser specificerat vilka typer av spel som får tillhandahållas med stöd av de olika licenserna. I vissa fall har lagstiftaren genom spellagen gett s.k. bemyndiganden till regeringen som ger regeringen rätt att bestämma mer precist vilka spelformer som en viss licens får omfatta. I vissa fall har även Spelinspektionen fått sådana bemyndigande av regeringen. Med stöd av dessa bemyndiganden har Spelinspektionen (tidigare Lotteriinspektionen) genom föreskrifter angett vilka spel som vissa typer av licenser får omfatta. 

Gällande Casino Cosmopol har Spelinspektionen i Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:9) om spel på kasino och värdeautomatspel valt att peka ut särskilda spel (t.ex. ”fransk roulett” istället för ”roulett”). Detta gjordes för att reglera att det redan befintliga utbudet på Casino Cosmopol skulle omfattas av de då nya spellicenserna enligt spellagen. 

För kommersiellt onlinespel valdes något bredare termer i Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:5) om kommersiellt onlinespel och vadhållning. Om samma snäva regleringsteknik hade använts som i föreskriften för Casino Cosmopol fanns en risk att delar av det då existerande spelutbudet som det skulle vara möjligt att få licens för skulle ha utelämnats då samtliga spelformer som förekom omöjligt kunde kartläggas på förhand. 

Syftet bakom valet av dessa formuleringar har inte varit att möjliggöra en flexiblare produktutveckling av helt nya varianter av spel utan att fånga in de ”traditionella” spelformer som skulle omfattas av spellagen och kräva licens för att tillhandahållas som kommersiellt onlinespel. Exempelvis menades med ordet ”roulett” de vanligt förekommande varianterna med siffrorna 1-36 med två olika färger (rött och svart), en eller två nollor (gröna) samt en för roulettspel unik spelplan där insatser görs av spelarna. Ett exempel på vad Spelinspektionen bedömer vara en variant av en ”traditionell” spelplan för roulett går att se nedan på denna sida. Att erbjuda t.ex. en spelvariant som av licenshavaren kallas ”roulett” som använder sig av fler än ett hjul, ett flertal olika färger och hundratals nummer och med en spelplan som skiljer sig väsentligt i utseende och insatsmöjligheter från de ”traditionella” spelplanerna är inte tillåtet med stöd av en licens att tillhandahålla kommersiellt onlinespel. 

En bedömning av om ett enskilt spel ska räknas som en viss spelform eller inte måste göras i varje enskilt fall. Spelinspektionen lämnar inga förhandsbesked om ett visst koncept eller en viss aktivitet omfattas av en särskild licens. 

Vid en inventering av sitt befintliga utbud kan en licenshavare bl.a. beakta

 • om en viss erbjuden spelform utgör en ny variant på en traditionell spelform (t.ex. roulett med flera hjul),
 • om en spelform är reserverad för en annan typ av licens än den som licenshavaren har (t.ex. skraplotter), eller
 • om en spelform innebär att två stycken, sedda var för sig okej spelformer, kombineras (t.ex. en kombination av blackjack och roulett). 

Om någon av dessa punkter prickas in vid inventeringen kan det innebära att spelformen inte omfattas av licenshavarens licens och att det därmed kan röra sig om ett otillåtet lotteri. Spelinspektionen kan komma att följa upp licenshavarnas spelutbud inom ramen för myndighetens tillsynsarbete. 

Gällande datorsimulerat automatspel och gränsdragningen mot skraplotter har Spelmyndigheten under 2019 fattat ett beslut där myndigheten redogör för sin syn på vad som utgör datorsimulerat automatspel. Du kan ta del av det beslutet här (https://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/united-lottery-solutions-far-varning-och-sanktionsavgift/). Vänligen notera att beslutet har överklagats och därmed kan komma att ändras av förvaltningsdomstol.

Bild på roulettebord

8. När behöver vi ansöka om att förnya vår licens?

Vid förnyelse av licens måste en ny fullständig ansökan skickas in. Den ska skickas in i god tid så att Spelinspektionen kan handlägga ansökan och fatta beslut innan det befintliga licensbeslutet löpt ut. Om en ansökan kommer in senast fyra månader innan licenstiden går ut kommer den befintliga licensen fortsätta att gälla till dess att Spelinspektionen beslutar om den nya ansökan.

Länk till ansökning Ansökan, licens/tillstånd

Till sidans topp << 

 

Registrering av spelare

1. Vilka kunder ska registreras av licenshavaren?

Alla kunder som vill delta i spel ska registreras av licenshavaren. Detta gäller inte för de som Spelinspektionen genom föreskrifter har undantagit från kravet på registrering. För onlinespel finns särskilda regler om vilka som får registreras.

2. Särskilt om registrering av spelare vid onlinespel

När det gäller onlinespel får bara personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige registreras som kund.

Begreppet ”bosatt" definieras i 3 § folkbokföringslagen (1991:481).

3. Vilka uppgifter ska uppges vid registreringen och hur kan spelarens identitet verifieras?

Vid registreringen ska spelaren uppge namn, adress och personnummer eller motsvarande uppgift som t.ex. samordningsnummer eller data om när personen är född. För besökare till Casino Cosmopol ska även ett fotografi av besökaren och uppgift om tidpunkt för besöket registreras.

Licenshavaren ska kontrollera spelarens identitet på ett betryggande sätt genom en tillförlitlig elektronisk identifiering eller motsvarande. När det gäller köp av lotter för viss tid (s.k. prenumerationslotterier) finns det inget krav på att spelaren ska styrka sin identitet.

Verifieringen kan ske genom uppvisande av identitetshandlingar eller via elektronisk identifiering, till exempel Bank-ID.

Om en spelare vill ändra sina registrerade uppgifter på något sätt måste licenshavaren kontrollera spelarens identitet på nytt.

Till sidans topp << 

 

Om spelansvar

1. Vilka åldersgränser finns det för de olika spelformerna?

Det är 18 års åldersgräns för att delta i spelen. På Casino Cosmopol däremot, är det 20 års åldersgräns.

Licenshavaren måste ha rutiner och metoder för att säkerställa att underåriga inte kan spela. Åldersgränsen för ett spel ska tydligt anges på platser där spelet tillhandahålls. Vid kasinospel på restaurang ska åldersgränsen anges vid spelbordet.

2. Vad innebär licenshavarens omsorgsplikt?

Omsorgsplikten innebär att en licenshavare ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Licenshavaren ska följa spelarens beteenden för att vid behov kunna begränsa spelandet. Innebörden av begreppet överdrivet spelande bör avgöras med hänsyn till spelarens uppställda gränser för insättningar, förlustgränser, inloggningstid och förändrat spelbeteende m.m.

Licenshavaren ska ha fastställda rutiner för kontakt med spelare i de fall problemspelande har identifierats eller misstänks. Licenshavaren ska dokumentera varje spelansvarsåtgärd som vidtas. Licenshavare ska redovisa hur omsorgsplikten ska fullgöras i en handlingsplan.

3. Informationsskyldighet

En licenshavare ska hålla all relevant information om spelet, inklusive spelets vinstmöjligheter och regler, lättillgänglig för spelare och myndigheter. Denna information ska vara på svenska.

4. Förbud mot vilseledande spel

Det är inte tillåtet att särskilt utforma eller programmera spel så att spelaren får intryck av att vara nära att vinna när så inte är fallet. En licenshavare får inte tillhandahålla gratisspel, provspel och liknande spel som har ett annat slumpmässigt utfall än motsvarande spel med insatser.

5. Bonus

Bonus finns reglerat i 14 kap. 9 § spellagen (2018:1138) och i 11 kap. 6 § spelförordningen (2018:1475). En licenshavare får endast vid det första tillfället då en spelare spelar på något av licenshavarens spel erbjuda eller lämna bonus.

En spelare som erbjuds en bonus ska på ett klart och tydligt sätt informeras om de villkor och regler som gäller för erbjudandet, i samband med att erbjudandet lämnas, och när det utnyttjas av spelaren. Utbetalning av en bonus ska ske så snart det är möjligt efter det att villkoren har uppfyllts.

En bonus till en enskild spelare får inte erbjudas på andra villkor än de som under samma förutsättningar erbjuds andra spelare som spelar samma spel.

En spelare ska ha minst 60 dagar på sig att uppfylla eventuella villkor som har knutits till en utbetalning av en bonus.

Spelinspektionen ger inte några förhandsbesked angående tolkningen av bestämmelserna om bonus. Detta innebär att det är upp till licenshavaren att tolka och följa bestämmelserna utifrån vad som följer av lag, förordning och förarbeten.

Spelinspektionen har inom ramen för sin tillsyn fattat ett antal beslut om otillåtna bonusar. Du finner alla Spelinspektionens beslut Här (Länk: https://www.spelinspektionen.se/Regler-och-beslut/beslut/). Några av dessa beslut har den 15 juni 2020 prövats av Förvaltningsrätten i Linköping som delat Spelinspektionens bedömningar gällande vad som ska anses utgöra otillåtna bonusar.

Förvaltningsrätten har i huvudsak prövat följande.

 • Vad är en bonus (VIP-erbjudande, insättningsbonusar, lojalitetsprogram, gratisspel, gratisspinn, etc)
 • Vad innebär kravet att en bonus ska vara direkt kopplat till spelet
 • Vad avses med att erbjuda eller lämna en bonus
 • Är en s.k. uppskjuten bonus en eller flera bonusar

Enligt förvaltningsrätten är en bonus ett ekonomiskt incitament, rabatt, återbäring eller annan belöning, som är kopplad till spelandet på licenshavarens plattform. Premier, som VIP-erbjudanden, insättningsbonusar, lojalitetsprogram, etc., med ett ekonomiskt värde kopplat till en spelares spelande på en webbplats är också att anses som en bonus.

Enligt förvaltningsrätten är gratisspel och gratisspinn att anses som bonusar i spellagens mening. En gåva som är kopplad till spelande på bolagets plattform kan inte uppfattas på annat sätt än att det är en bonus i spellagens mening. Det är enligt domstolen tydligt att gåvan är något som tilldelas spelaren utöver vad som annars gäller.

Kravet att en bonus ska vara direkt kopplat till spel ansåg förvaltningsrätten ska uppfattas såsom att det ska finnas en koppling mellan bonusen och spelarens spelande på en webbplats.

I målen har spelbolagen hävdat att de inte har vare sig erbjudit eller lämnat några bonusar efter första speltillfället. Enligt spelbolagen har den information som funnits på webbplatserna om olika bonuserbjudanden varit felaktig och inaktuell samt att licenshavarna inte varit villiga att faktiskt lämna några bonusar. Det förelåg därför inga erbjudanden om bonus. Enligt förvaltningsrättens bedömning anses det utgöra ett erbjudande om bonus i lagens mening att lämna information om olika bonussystem på en webbplats, oaktat om det har funnits en faktisk möjlighet att sedan få bonusen eller ej. Domstolen har särskilt beaktat bestämmelsens syfte (spelansvar) och att en potentiell spelare kan lockas till spel redan av den ofta iögonfallande information som finns tillgänglig på ett spelbolags webbplats, och därmed inte med självklarhet läser de allmänna villkor där samma bonus inte erbjuds.

I två mål har frågan om så kallade uppskjutna bonusar prövats. Bolagen har hävdat att det avgörande är att spelaren vid första spel tillfället har accepterade bonuserbjudandet. Det förhållandet att spelaren först senare kom att fullt ut utnyttja bonusen innebär inte ett brott mot 14 kap 9 § spellagen. Enligt domstolen har det inte varit fråga om att en bonus erbjudits och lämnats vid spelares första speltillfälle och att spelaren getts tillgång till denna under en viss period, utan att bonus har lämnats under en viss period i olika omfattning beroende på spelarens fortsatta insättningar. När framtida bonusutbetalningar blir beroende av fortsatta insättningar innebär det enligt domstolen att det är fråga om flera bonusar.

6. Logotyper för spelansvar

En licenshavare som har licens enligt 6-8 kap. spellagen ska enligt Spelinspektionens föreskrifter (LIFS 2018:2) ha spelansvarslogotyperna väl synliga, placerade i ett låst fält överst på licenshavarens webbplatser, mobilapplikationer och liknande. Det innebär att logotyperna ska vara synliga överst på sidan även då användaren scrollar på sidan. Logotyperna ska vara synliga i såväl utloggat som inloggat läge för att kravet ska vara uppfyllt. Läs mer om logotyper för spelansvar, klicka här. Det är inte möjligt att få undantag från något av dessa krav.

7. Självtest

En licenshavare ska erbjuda ett verktyg online för att spelaren ska kunna bedöma sitt spelbeteende. Självtestet ska placeras väl synligt och alltid vara möjligt att göra på de sidor på webbplatsen där spelaren kan spela eller där det finns uppgifter om spelkontot eller information om spelansvar.

8. Kontaktuppgifter till hjälplinje

Av 7 § 4 och 8 § Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kommersiellt onlinespel och vadhållning, LIFS 2018:5 följer att det på licenshavarens startsida ska finnas kontaktuppgifter till en från spelverksamheten oberoende hjälplinje som kan erbjuda hjälp utifrån svenska förhållanden.

Det är Spelinspektionens bedömning att hjälporganisationen ska erbjuda hjälp på det svenska språket för att kravet ska vara uppfyllt. För att kunna erbjuda hjälp utifrån svenska förhållanden krävs vidare kunskap om det svenska samhället, bland annat gällande vilket stöd och vilken vård som finns att få.

9. Nationellt självavstängningssystem, Spelpaus.se 

Spelinspektionen har tagit fram ett nationellt självavstängningssystem kallat Spelpaus.se. En spelare kan stänga av sig från allt licensierat spel som kräver registrering via Spelpaus.se.

En licenshavare som har en skyldighet enligt spellagen att göra kontroller genom spelpaus.se får information om hur detta ska ske när licens ges. Dessa licenshavare ska använda sig av spelpaus.se för att försäkra sig om att de inte erbjuder spel till någon som stängt av sig. Det är inte heller tillåtet av skicka direktreklam till dessa personer under avstängningstiden.

För uppgifter om enskildas personliga förhållanden råder det sekretess i detta register.

Förvaltningsrätten i Linköping har den 17 december 2019 meddelat två domar gällande bristande kontroll av spelare mot Spelpaus.

Förvaltningsrätten uttalade att bestämmelserna om självavstängningsregistret utgör ett skydd för konsumenterna och att kontrollen mot registret är en väsentlig spelansvarsåtgärd för att bl.a. motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar av ett problemspelande. De brister som har förekommit bedömdes av förvaltningsrätten röra centrala skyddsbestämmelser i spellagen och spelförordningen.

Förvaltningsrätten delade Spelinspektionens bedömning att överträdelserna har varit så allvarliga att det var riktigt att meddela en varning och sanktionsavgift mot båda bolagen. Förvaltningsrätten gör därmed samma bedömning som Spelinspektionen när det gäller överträdelsernas allvarlighetsgrad.

Domarna har överklagats till kammarrätten som har meddelat prövningstillstånd.

10. Licenshavarnas skyldigheter gällande Spelpaus.se självavstängningsregistret

Frågor och svar för licenshavare om självavstängningsregistret finns här.

11. Avstängning hos licenshavaren

En licenshavare med licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål, kommersiellt onlinespel eller vadhållning ska, förutom länk till Spelinspektionens självavstängningssystem, Spelpaus.se, ha ett eget system där registrerade spelare ges möjlighet att stänga av sig från spel under viss tid eller tills vidare. En avstängning som har begärts tills vidare får inte hävas förrän efter tolv månader. Funktionen för självavstängning ska vara väl synlig och åtkomlig från alla sidor på webbplatsen där spelaren kan spela eller där det finns uppgifter om spelkontot eller information om spelansvar.

En licenshavare som tillhandahåller kasinospel online, onlinebingo och datorsimulerat automatspel ska på sin webbplats även ge spelaren en möjlighet att omedelbart stänga av sig från sådant spel i 24 timmar. 

12. Förlustgräns för vissa värdeautomater

För värdeautomater som är placerade på en annan plats än på ett kasino ska spelaren ange en förlustgräns. Gränsen ska anges per dag, vecka och månad. Om spelaren vill ändra sin förlustgräns ska ändringen gälla omedelbart om ändringen avser en sänkning och tidigast efter 72 timmar om ändringen avser en höjning. Om gränsen för förluster uppnåtts, får spelaren tillföra nya medel först efter 72 timmar. 

Spelaren ska även ange om denne vill att inloggningstiden ska begränsas. Det är dock inte obligatoriskt att ange en sådan gräns. Om spelaren väljer att begränsa sin inloggningstid ska spelaren även ange hur lång denna tid ska vara.

Licenshavaren ska säkerställa att angivna gränser inte kan överskridas.

13. Förbud mot att ge kredit

Det är inte tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna kredit för insatser i ett spel. Detsamma gäller för den som är spelombud. Spelinspektionen får för lotter för viss tid, så kallade prenumerationslotterier, medge undantag från förbudet, om

 • lotteriet tillhandahålls till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
 • krediten avser köp av sådana lotter, och
 • det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40 prisbasbelopp.

Spelinspektionens rättsliga ställningstagande om spel på kredit.

Till sidans topp << 

 

Betalningsblockering

Betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster ska avvisa betalordrar där betalkort används och auktorisation sker genom användning av detaljhandelskoden Merchant Category Code (MCC) 7995. Detta gäller dock inte om betalordern avser en verksamhet som har licens eller är registrerad enligt spellagen.

 

Spelkonton

1. Vad är ett spelkonto

Den som har licens att tillhandahålla onlinespel ska för varje registrerad spelare upprätta ett spelkonto. För licenser att tillhandahålla lotter för en viss tid (så kallade prenumerationslotter) online finns dock ingen sådan skyldighet.

Alla ekonomiska transaktioner till och från spelkontot ska registreras. Licenshavaren ska ge spelaren tillgång till information om spelkontots saldo, spelhistorik, in- och utbetalningar samt övriga transaktioner. Denna information ska vara tillgänglig för spelaren på spelkontot i minst tolv månader.

2. Licenshavarens hantering av spelarnas pengar

De medel som en spelare har innestående på ett spelkonto ska hållas avskilda från licenshavarens egna medel. Senast i samband med att ett spelkonto öppnas ska licenshavaren informera spelaren om hur medlen på spelkontot är skyddade om licenshavaren skulle hamna på obestånd.

3. Är det möjligt att överföra pengar, spelpolletter eller liknande mellan spelkonton?

Nej, det är förbjudet för licenshavaren att tillåta överföringar mellan spelares spelkonton. Förbudet omfattar pengar, spelpolletter och annat som representerar ett värde, exempelvis värdekoder och bonusar.

4. Finns det krav på vilka betalningsförmedlare som får användas?

Licenshavaren får endast ta emot betalningar till ett spelkonto från en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

5. Ska en spelares identitet verifieras varje gång en spelare loggar in på sitt spelkonto?

Licenshavaren ska på ett betryggande sätt identifiera spelaren när denne loggar in på sitt spelkonto. Identifieringen kan exempelvis ske genom användning av e-legitimation eller lösenord.

6. När kan en spelare få ett tillfälligt konto?

Vid registrering för onlinespel får en licenshavare öppna ett tillfälligt spelkonto innan uppgifterna som spelaren uppgett hunnit kontrolleras. Ett tillfälligt spelkonto får dock inte öppnas för en spelare som finns inskriven i självavstängningsregistret, Spelpaus.se. Om det visar sig att spelaren lämnat felaktig information vid registreringen, ska licenshavaren stänga spelkontot. Detsamma gäller om spelaren inte, på uppmaning av licenshavaren, ger in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen. Utbetalningar från ett tillfälligt spelkonto får inte göras förutom vid kontots avslutande.

7. Vad händer när ett spelkonto avslutas?

Om ett spelkonto avslutas på spelarens initiativ ska licenshavaren senast fem vardagar efter det att spelkontot har avslutats betala ut de innestående medlen till spelaren.

Om spelkontot avslutas på licenshavarens initiativ ska spelaren informeras skriftligen om det och grunderna för beslutet. Licenshavaren ska senast fem vardagar efter det att spelkontot har avslutats betala ut de innestående medlen till spelaren. Enbart det som återstår av spelarens insättningar ska dock betalas ut när kontot avslutas om spelkontot avslutas på grund av att

 1. spelaren lämnat felaktiga uppgifter om sig själv eller på uppmaning av licenshavaren inte gett in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen, eller
 2. spelaren stängts av från spel på grund av misskötsamhet.

”misskötsamhet” kan avse t.ex. överträdelser av angivna spelregler eller befogad misstanke om bedrägeri eller annan brottslighet.

Om spelkontot avslutas på någon av dessa grunder ska spelaren fortfarande upplysas om att spelkontot är avslutat och grunderna till detta men eventuella vinster ska behållas av licenshavaren. Upplysning om grunderna ska lämnas så långt det är möjligt med hänsyn till den tystnadsplikt som kan gälla vid misstanke om brott. Det innebär att spelaren inte får underrättas om misstanken och om att informationen lämnats vidare till Polismyndigheten eller åklagare. Däremot innebär begränsningen inget hinder mot att spelaren informeras om att kontot avslutats på grund av misskötsamhet.

Licenshavarens beslut att stänga ett spelkonto kan inte överklagas till Spelinspektionen.

8. Vad gäller för insättningsgränser och begränsning av inloggningstid?

En insättningsgräns är en gräns för hur mycket en spelare har möjlighet att överföra från sitt bankkonto till sitt spelkonto. Gränsen ska anges per dag, vecka och månad. Om en spelare höjer en gräns eller anger en högre gräns för insättningar än 10 000 kr per månad, ska licenshavaren kontakta spelaren i syfte att fullgöra sin omsorgsplikt.

Om spelaren vill sänka en gräns ska ändringen gälla omedelbart. Om ändringen avser en höjning ska ändringen gälla tidigast efter 72 timmar. Vid onlinespel ska spelare ange en insättningsgräns per dag, vecka och månad. En höjning av en insättningsgräns får börja gälla tidigast 72 timmar. Spelinspektionen bedömer att detta innebär att en höjning av insättningsgränsen inte får börja gälla innan en pågående vecko- eller månadsperiod har löpt ut. Det innebär att om en spelare vill höja sin veckogräns när till exempel 24 timmar återstår av veckoperioden, får den höjda insättningsgränsen inte börja gälla förrän 48 timmar efter att veckoperioden har löpt ut.

Spelinspektionens rättsliga ställningstagande om 72-timmarsgräns för höjning av insättningsgräns.

Spelaren ska även ges en möjlighet att begränsa sin inloggningstid. Det är dock inte obligatoriskt för spelaren att ange en sådan gräns. Om spelaren väljer att begränsa sin inloggningstid ska spelaren även ange hur lång denna tid ska vara.

Licenshavaren ska säkerställa att angivna gränser inte kan överskridas.

9. Vad omfattas av förlust?

En förlust omfattar både förlust av insatta medel och förlust av vinster.

Till sidans topp <<  

 

Svar om föreskrift SIFS 2020:2 – vadhållning, matchfixning

1. Vad avses med individuell prestation i föreskrifterna och när är vadhållning förbjuden enligt 2 kap. 2 § i föreskrifterna? (2 kap. 2 §)

Vadhållning får enligt 2 kap. 2 § i föreskrifterna inte erbjudas på en individuell prestation i en match, tävling eller turnering av en deltagare som vid tidpunkten för erbjudandet av vadhållningen är under 18 år. Med individuella prestationer avses alla prestationer som utförs av en enskild utövare såsom till exempel målskytte, poängtagning, vinst i ett lopp, vunna bollar, game, set, matcher och turneringar, men även dubbelfel, övertramp, förlust av poäng, missad straff eller liknande. Det betyder i sin tur att all vadhållning som avser utövare som är under 18 år i en individuell sport såsom till exempel singelmatcher i tennis, badminton eller bordtennis samt individuella grenar i friidrott, skidåkning och skytte är förbjuden enligt föreskrifterna. Detsamma gäller vadhållning på individuella prestationer som utförs av kuskar, ryttare, hundförare och förare i motorsport som är under 18 år. Det är däremot tillåtet att erbjuda vadhållning på en utövare som är över 18 år i en singelmatch, även om motståndaren är under 18 år.

När det gäller dubbelmatcher förbjuder föreskrifterna vadhållning på prestationer i matchen som utförs av en enskild spelare som är under 18 år, samt på ett par där båda spelarna är under 18 år. Vadhållning på en prestation av ett par som består av en spelare som är under 18 år och en spelare som är över 18 år är tillåten om vadhållningen avser parets prestation (till exempel att paret vinner gamet, setet, matchen eller turneringen). Det är däremot inte tillåtet med vadhållning på prestationer som endast avser den underårige spelaren i paret, till exempel att matchen vinns eller förloras genom att den underårige slår ett serveess eller ett dubbelfel.

Om tre eller fyra spelare i dubbelmatchen är under 18 år träffas vadhållningen av 8 kap. 2 § 2 spellagen och är förbjuden enligt villkor i licensbeslutet. Ingen vadhållning får erbjudas på matchen eftersom den övervägande delen av utövarna är under 18 år.

En person som är under 18 år kan inte vara en del av gruppen ”Övriga” (till exempel som målskytt i en match), eftersom det innebär att vadhållningsobjektet innehåller ett möjligt vinstutfall på en individuell prestation som utförs av en utövare som är under 18 år.

I tävlingar, lopp eller turneringar med mera där det både deltar utövare som är under 18 år och utövare som är över 18 år är det tillåtet att erbjuda vadhållning på de utövare som är över 18 år, under förutsättning att den övervägande delen (mer än 50 %) av utövarna är över 18 år. Om så inte är fallet – det vill säga om den övervägande delen av deltagarna är under 18 år – träffas vadhållningen av 8 kap. 2 § 2 spellagen och är förbjuden enligt villkor i licensbeslutet. 

2. Vad gäller för dubbelmöten där den ena matchen i dubbelmötet spelas i Sverige och den andra matchen spelas i ett annat land? (1 kap. 1 §)

Föreskrifterna är bara tillämpliga på sport som utövas i Sverige. Vid dubbelmöten utövas sporten i Sverige och föreskrifterna är tillämpliga när det gäller vadhållning på det sammanlagda resultatet av dubbelmötet samt på den match i dubbelmötet som spelas i Sverige. Föreskrifterna är däremot inte tillämpliga på den match i dubbelmötet som spelas utanför Sverige. Om föreskrifterna är tillämpliga gäller beträffande fotboll, utöver de generella förbuden i föreskrifterna, även den särskilda bestämmelsen i 3 kap. 1 § i föreskrifterna.

3. Hur avgör man vad som är sport enligt definitionen i föreskrifterna? (1 kap. 2 §)

Alla ”traditionella” idrotter omfattas av föreskrifterna liksom all hästsport, e‑sport och schack. Däremot omfattas inte evenemang såsom t.ex. utnämningar och utdelningar av olika priser, frågesporter, utgången i val och andra händelser i politiken. För de evenemang som inte omfattas av föreskrifterna gäller att vadhållningen är tillåten om den inte träffas av något annat förbud eller begränsning som finns i spellagen, spelförordningen eller licensbeslutet.

4. Vad avses med regelbrott i föreskrifterna? (2 kap. 1 §)

Vadhållning får enligt föreskrifterna inte erbjudas på påföljd för regelbrott i samband med en match, tävling eller turnering. För att avgöra vad som är ett regelbrott bör licenshavaren utgå från varje sports regelverk (utfärdade av Riksidrottsförbundet, aktuellt specialidrottsförbund eller internationella motsvarigheter) för att kontrollera om det tilltänkta vadhållningsobjektet är tillåtet eller inte. Med vadhållning på påföljd för regelbrott likställs vadhållningsobjekt med samma innebörd såsom till exempel ”fällning i straffområdet som leder till straff” eller ”fällning som leder till gult kort”.

5. Är det tillåtet enligt föreskrifterna att erbjuda vadhållning på om det blir mål eller poäng på en straff eller en frispark, dvs. på effekten av påföljden för regelbrottet? (2 kap. 1 §)

Ja, det är tillåtet eftersom det då inte handlar om vadhållning på påföljd för regelbrott, utan om vadhållning på ett efterföljande moment i sporten. En förutsättning för att vadhållningen ska vara tillåten i dessa fall är dock att vadhållningen sker tidsmässigt efter det att påföljden för regelbrottet har dömts ut. Det betyder vidare att det – under förutsättning att den utövare som vadhållningsobjektet avser är över 18 år och vadhållningen sker efter det att påföljden för regelbrottet har dömts ut – är tillåtet med vadhållningsobjekt av typen

 • Blir det mål på straffen/räddar målvakten straffen?
 • Blir det mål på frisparken/räddar målvakten frisparken?
 • Gör laget mål i powerplay?

Vadhållning på objekt av typen ”Vilket lag vinner straffläggningen (om oavgjort vid full tid/efter förlängning)?” har ingen anknytning till påföljd för regelbrott och träffas därför inte av 2 kap. 1 § i föreskrifterna.

6. Vad menas med tränings- eller vänskapsmatch i föreskrifterna? (3 kap. 1 §)

Bestämmelsen i 3 kap. 1 § i föreskrifterna, som endast avser fotboll, innebär när det gäller klubblagsfotboll att endast matcher i seriesystemet, Svenska cupen samt internationella matcher är tillåtna för vadhållning och då endast under förutsättning att båda lagen tillhör de fyra högsta divisionerna i seriesystemet. Det betyder i sin tur att all vadhållning på tränings- och vänskapsmatcher såsom till exempel  försäsongsturneringar eller motsvarande är förbjuden när det gäller klubblagsfotboll.

7. Vad gäller för e-sport? Vilka e-sportevenemang träffas av föreskrifterna? (1 kap. 1 §)

Föreskrifterna – bland annat förbudet mot vadhållning på underårigas individuella prestationer i 2 kap. 2 § – är bara tillämpliga på e-sport som utförs i Sverige. När det gäller evenemang inom e-sport där utövarna befinner sig i olika länder är föreskriften bara tillämplig avseende vadhållning på prestationer som är hänförliga till den eller de utövare i evenemanget som fysiskt befinner sig i Sverige. Det betyder att föreskrifterna inte är tillämpliga när det gäller vadhållning på prestationer som är hänförliga till den eller de utövare i evenemanget som inte fysiskt befinner sig i Sverige.
Att utrustning som används för eller inom ramen för evenemanget är placerad utomlands förändrar inte bedömningen av var sporten utförs.

8. Ska rapporteringen till Spelinspektionen enligt 4 kap. 1 § i föreskrifterna även avse misstänkta manipulationer som förekommit i sport som utförs utanför Sverige? (4 kap. 1 §)

Nej, föreskrifterna är bara tillämpliga på sport som utförs i Sverige och därför omfattar rapporteringsskyldigheten enligt bestämmelsen bara misstänkta manipulationer som avser sport som utförs i Sverige. Det finns dock inget hinder mot att licenshavaren även rapporterar in misstänkta manipulationer som avser sport som utförs utanför Sverige.

9. Kommer Spelinspektionen att ta fram ett formulär eller motsvarande för den rapportering som ska genomföras enligt 4 kap. 1 § i föreskrifterna?

Ja, Spelinspektionen kommer att ta fram ett formulär eller motsvarande inför den rapportering som ska ske senast den 31 mars 2021.

10. Finns det någon översättning av föreskrifterna?

Ja, de finns översatta till engelska https://www.spelinspektionen.se/globalassets/dokument/engelsk/oversatt-spellagen/sifs-20202-regulations-and-bans-on-certain-forms-of-betting-to-prevent-the-manipulation-of-results-e.g.-match-fixing-within-sports-and-reporting-of-suspected-manipulation.pdf

Observera att den svenska officiella versionen av föreskrifterna gäller framför översättningen. Spelinspektionens målsättning är att även dessa frågor och svar ska översättas till engelska.

11. Omfattas musiktävlingar, tävlingsmoment i underhållningsprogram och liknande evenemang av föreskrifterna?

Det är endast vadhållning på sport som omfattas av Spelinspektionens matchfixningsföreskrifter. Vad som avses med sport definieras i 2 § i föreskrifterna, men det är inte prövat exakt var gränserna går och man får därför göra en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet för att avgöra om föreskrifterna är tillämpliga eller inte. När det handlar om evenemang där allmänhetens röster har betydelse för utgången är dock utgångspunkten att dessa evenemang inte utgör sport enligt definitionen och således inte omfattas av föreskrifterna. Två exempel på evenemang som föreskrifterna inte är tillämpliga på är Melodifestivalen och Let´s dance, eftersom allmänhetens röster har betydelse för utgången i dessa tävlingar.